http://shop.drobci.cz/
 
Kategorie zboží
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: Specializovaný obchod pro dětskou relaxaci. -> Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – poskytování služeb   
 
Článek č. I.
Vymezení pojmů 
 
 

 
Poskytovatel – MarkétaX Křížková, nar. 18.4.1978.
 
Klient - Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objednala, uhradila a absolvovala vybranou službu. Pokud se tyto osoby liší, Klientem se vždy rozumí osoba, která kurz uhradila (dle výpisu z účtu či dokladu o zaplacení).
 
Služba - službou je míněna přednáška, seminář či konzultace poskytovatele, konaná v předem avizovaných či dohodnutých prostorách a čase, zveřejněných na webových stránkách Poskytovatele, v případně konzultace telefonickou nebo emailovou dohodou.
 
Cena – částka v Kč za danou službu uvedena na webových stránkách Poskytovatele.
Článek č. II.
Uzavření Smlouvy o poskytování služeb
Rezervace služby - rezervaci provádí Klient přes webové stránky Poskytovatele, emailem či telefonicky. Klient musí při rezervaci uvést své pravé jméno, příjmení a emailovou adresu. Rezervace se poté stává závaznou.Osobní údaje uvedené při rezervaci služby je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem při rezervaci jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 
Potvrzení rezervace - po odeslání rezervace obdrží Klient emailem potvrzení o rezervaci, informace k dané službě a výzvu k úhradě zálohové faktury.
 
Způsob platby za službu
a) Přednáška, seminář - po odeslání rezervace obdrží Klient od Poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci, informace k dané službě a výzvu k úhradě zálohové faktury. Zálohu uhradí převodem na účet, nebo hotově po telefonické dohodě.
b) Telefonická konzultace - po odeslání rezervace obdrží Klient od Poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci, informace k dané službě a výzvu k úhradě zálohové faktury. Zálohu uhradí převodem na účet.
c) Osobní konzultace - po odeslání rezervace obdrží Klient od Poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci, informace k dané službě a výzvu k úhradě zálohové faktury. Zálohu uhradí převodem na účet, nebo hotově -po telefonické dohodě- v den konzultace.
 
Článek č. III.
Storno podmínky 
 
 

Pokud Klient nemůže službu využít v původně vybraném termínu, může si po dohodě vybrat jiný termín bez jakékoli sankce. V případě, že jiný termín nevyužije, bude Poskytovatel postupovat takto:
e) Zruší-li Klient svou rezervaci do 7 pracovních dnů před termínem konání služby, bude mu vráceno 100% zálohy.
f) Zruší-li Klient svou rezervaci po výše uvedeném termínu, není možné zálohu vrátit.
 
Zrušení konání kurzu
Z důvodu nedostatečného naplnění kapacity přednášky, ze zdravotních či jiných závažných důvodů či zásahem vyšší moci může Poskytovatel zrušit konání přednášky. Klienti budou o zrušení informování v nejkratším možném čase a bude jim vráceno 100% uhrazené zálohy, a to převodem na účet. 
Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem Smlouvu (odmítnout rezervaci služby), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně obchodních podmínek) či z jiných závažných důvodů.
 
Článek č. IV.
Ochrana osobních údajů  
 
 

Klient, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště a další osobní údaje, které uživatel uvede při rezervaci či dalších úkonech souvisejících s využitím Služby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků ze Smlouvy, pro účely marketingových výzkumů a pro účely zasílání obchodních sdělení.
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na emailovou adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele.
 
Článek č. V.
Závěrečná ustanovení 
 
 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
Článek č. VI.
Kontaktní údaje Poskytovatele: 
 
 

MarkétaX Křížková, Email: babymotylimasaze@gmail.com , Telefon: 00420 730604827
 
Článek č. V.
Dodatky 
 
 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.
Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém nebo slovenském jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě1.rok ode dne jejího podpisu.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 
 
 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.

 
TOPlistTOPlist